4 października 2017

Clear cache on windows that are mobile

Now I need to additionally perform a spring clean’ for my iMac. This can lower your Mac operation. Because Macs are really so reputable, generally, we […]
26 czerwca 2017

Przesłanki orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Podstawę orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowią kryteria określone w art. 77 § 1 KK, nie są natomiast przesłankami rozstrzygania […]
26 czerwca 2017

Bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zaczyna biec dopiero, gdy pracodawca uzyskał wiarygodne informacje uzasadniające przekonanie, że pracownik dopuścił się […]
26 czerwca 2017

Doręczenie przesyłki sądowej

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem […]